Barion Pixel

Általános szabályok

Kérjük, hogy a honlapon történő regisztrációját, illetve megrendelését megelőzően figyelmesen olvassa át az alábbi általános szerződési feltételeket.

Eltérő írásos megállapodás hiányában a jelen Általános Szerződési Feltételek (ÁSZF) vonatkoznak a www.kepesanita.com honlapot üzemeltető Képes Anita egyéni vállalkozó, mint Jogtulajdonos továbbiakban Szolgáltató által tett ajánlatokra, az általa teljesített szolgáltatásokra, valamint minden, a Szolgáltató által kötött szerződésre.

A Szolgáltató az Ügyfél részére a szolgáltatást az alábbi általános szerződési feltételekben (továbbiakban: ÁSZF) meghatározottak szerint nyújtja.

A Szolgáltató és az Ügyfél között létrejött szerződések „távollévők között kötött szerződésnek” minősülnek, amely olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak.

A szerződés a Szolgáltató és az Ügyfél, mint fogyasztó között e-mail-ben írásban megerősített megrendelés alapján illetve az egyensulyakademia.com honlapon a „Megrendelés elküldése”, “Fizetés Barionnal”, vagy a “Jelentkezem a tanfolyamra” gombokra való kattintással lép életbe, amelyre a távollévők között megkötött szerződés (17/1999. (II. 5.) Korm. rendelet) szabályai vonatkoznak. A megrendelő a fent nevezett gombok valamelyikének megnyomásával és jelentkezésének/megrendelésének leadásával tudomásul veszi és elfogadja az itt leírt Általános Szerződési Feltételeket.

Vásárlás előtt tájékozódjon itt és alaposan olvassa el a feltételeket. Amennyiben valamely kikötéssel nem ért egyet vagy észrevétele van, azt jelezze részünkre, eltérő esetben úgy tekintjük, hogy a feltételeket nem kifogásolja és elfogadja.

Szolgáltató

Név: Képes Anita EV. (egyéni vállalkozó)
Székhely/Levelezés: 1165 Budapest, Olga u. 22. IV/1.
Nyilvántartási szám: 51801029
Adószám: 68479938-1-42
Telefonszám: +36/20-435-7321
Email: kepesanita@egyensulyakademia.com

Szolgáltatási jogviszony

Az Ügyfél a honlapon meghirdetett tanfolyamokra, workshopokra az adott tanfolyamnál illetve egyéb eseménynél elhelyezett űrlap kitöltésével és a „Jelentkezem a tanfolyamra” gombra való kattintással jelentkezhet. Itt az Ügyfél megadja e-mail elérhetőségét, melyre a Szolgáltató visszaigazolást küld. A Szolgáltató és Ügyfél között a jogviszony a megrendelés Szolgáltató általi, az Ügyfél által megadott e-mail címre megküldött, írásos visszaigazolásával jön létre, amely tartalmazza a szolgáltatással kapcsolatos információkat, fizetési adatokat, valamint jelen szerződés aktuális verzióját pdf formátumban.

Online letölthető vagy online hozzáférhető termék/tartalom esetén a megrendelő a termék kosárba helyezése után a pénztár oldalon személyes adatai megadása után a “Megrendelés elküldése” vagy a “Fizetés Barionnal” gombra kattintva tudja megrendelni a terméket. A utalásos megrendelés után a megrendelő e-mailben kapja meg az utaláshoz szükséges banki adatokat. Az összeg beérkezése után küldjük ki a rendelt termékhez a hozzáférést. Ha bankkártyás fizetést választ, akkor a “Fizetés Barionnal” gombra kattintás után, ha a fizetés sikeresen lezajlik, a rendszer azonnal megküldi a hozzáférést a megrendelt termékhez.

Az Ügyfelet indoklás nélküli felmondási jog illeti meg, melyet a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés megkötésének napjától számított 14 napon belül gyakorolhat.

Az Ügyfél elállási, illetve felmondási jogát a fent már hivatkozott 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 2. mellékletében található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó, maga által megszövegezett, elállási, illetve egyértelmű nyilatkozatával gyakorolhatja.

A Szolgáltató az Ügyfél elállási és felmondási jogának gyakorlását honlapján is biztosítja. Ebben az esetben a Szolgáltató e-mail útján haladéktalanul visszaigazolja az Ügyfél nyilatkozatának megérkezését. Amennyiben az Ügyfél a fentieknek megfelelően eláll a szerződéstől, a Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított 14 napon belül visszatéríti az Ügyfél által ellenszolgáltatásként megfizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket is.

Ha az Ügyfél a teljesítés megkezdését követően mondja fel szerződést, az elszámolás során az Ügyfél által arányosan fizetendő összeget a szerződésben megállapított ellenszolgáltatás adóval növelt teljes összege alapján kell kiszámítani.

Az Ügyfél nem gyakorolhatja elállási, illetve felmondási jogát a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a Szolgáltató a teljesítést az Ügyfél kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és az Ügyfél tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti.

A Felek között a Szolgáltatás nyújtására vonatkozó jogviszony egyebekben megszűnhet:

 • bármelyik fél jogutód nélküli megszűnése esetén, illetve magánszemély Ügyfél esetében annak halálával;
 • automatikus megszűnési ok esetén (pl. nem fizetéssel)
 • felek közös megegyezésével;
 • felmondással, elállással.

Szolgáltató jogai és kötelezettségei

 1. Szolgáltató kijelenti, hogy a THInK ® ThetaHealing Institute of Knowledge, Let’s THInK Unique (81615 Curlew Drive, Idaho Falls, ID 83406, USA, a továbbiakban „THInk”) hitelesített instruktora, és mint ilyen, az általa meghirdetett tanfolyamok és workshopok, valamint saját szellemi termékként létrehozott online, offline workshopok megtartására jogosult.
 2. A Szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy az általa meghirdetett szolgáltatást az általa nyújtható legmagasabb színvonalon biztosítja a jelentkezőknek.
 3. A Szolgáltató köteles az általa nyújtott tanfolyami információkat a jogszabályi környezet és etikai normák betartásával és betartatásával átadni.
 4. A Szolgáltató jogosult az általa meghirdetett tanfolyamok témájának, időpontjának, valamint az oktatók személyének az egyoldalú módosítására, illetve törlésére. Az esetleges törlésről, illetve időpont, vagy más részlet módosításáról a Szolgáltató köteles az Ügyfelet legalább a módosított esemény időpontjától számított öt munkanappal megelőzően értesíteni.
 5. A Szolgáltató jogosult ezen Általános Szerződési Feltételek egyoldalú módosítására, amikor gazdasági, vagy más feltételekben változás áll be, vagy a szerződés szövegében észlelt elírási hiba ezt megköveteli. A szerződés módosításáról Szolgáltató mindazokat értesíti, akiket a módosítás érint. Az ÁSZF és annak mindenkori módosítása a szerződési feltételek végén megjelölt időpontban lép hatályba.
 6. A Szolgáltató jogosult időszakosan olyan akciókat tartani, amely egy általa meghatározott mértékben kedvezményt biztosít a tanfolyamok, workshopok listaáraiból. Ezen akciók feltételeiről és a kedvezményezettek köréről az akció időtartama alatt köteles a honlapján tájékoztatást nyújtani.
 7. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy a szolgáltatás mindenkori árait maga határozza meg. Kérjük, hogy az aktuális árakról mindig tájékozódjon a honlapon. A szolgáltatásra mindenkor a megrendelése napján érvényes díjszabás az irányadó.
 8. Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató által nyújtott bizonyos szolgáltatások Ügyfél általi igénybevételére, tanfolyamokon való részvételére kizárólag korábban már elvégzett tanfolyammodul esetén van lehetőség, a Szolgáltató fenntartja magának a jogot, hogy ilyen előzetesen elvégzett tanfolyam hiányában az Ügyféllel megtagadja a szerződéskötést.

Ügyfél jogai és kötelezettségei

 1. Az Ügyfél, vagy az általa megnevezett résztvevő a befizetett tanfolyamon jogosult személyesen részt venni, ott jogosult a szolgáltatások igénybevételére, jogosult továbbá a tanfolyam anyagát tartalmazó anyagok ingyenes átvételére.

Az Ügyfél jogosult a tanfolyamon/szemináriumon megszerzett információk és tapasztalatok, és tudásanyag saját célú felhasználására, technikák alkalmazására.

A tanfolyamot elvégző Ügyfél a tanfolyam befejezésekor a THInK által hitelesített oklevelet kap, amely azonban nem minősül Magyarországon államilag elismert, felnőttképzési igazolásnak.

A tanfolyamot elvégző Ügyfél, önkéntesen megadott adatai alapján felkerülhet a THInK által üzemeltetett www.thetahealing.com honlapra mint konzulens, mellyel egyidejűleg az ott meghatározott feltételeket elfogadja. A fenti honlapon, személyes belépési adatainak felhasználásával az ott szereplő adatait bármikor megváltoztathatja, illetve törölheti.

 1. Az Ügyfél köteles az általa a jelentkezéskor megadott adatok és információk – különösen az e-mail cím – helyességéről meggyőződni, az ebben történt változást a tanfolyam megkezdéséig jelenteni, mert a hibás adatokból eredő károkért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 2. Az Ügyfél a tanfolyamon, workshopon köteles olyan magatartást tanúsítani, amellyel annak megtartását, valamint csoporttársait nem zavarja. Ennek megsértése esetén a Szolgáltató jogosult a szerződés azonnali, rendkívüli felmondására, és a szolgáltatás megtagadására.

A tanfolyamok, workshopok és konzultációk (továbbiakban szolgáltatások) helye és ideje

 1. A tanfolyamok, workshopok, konzultációk helye:Online konferencia terem, időnként külsős helyszínen, ami a weboldalon minden esetben feltüntetésre kerül!
 2. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyam helyének megváltoztatására. Ebben az esetben a megadott email azonosítón keresztül a tanfolyam megkezdése előtt legalább 1 héttel az Ügyfél számára értesítést küld. Abban az esetben, ha ez az új helyszín az Ügyfél számára nem megfelelő, a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel.
 3. A tanfolyamok ideje: a weboldalon nyilvánosságra hozott időpontokban, amelyet megrendelés visszaigazolásában is visszaigazolunk, illetve amennyiben ezt az időpontot a Szolgáltató módosítja, arról az Ügyfélnek külön értesítést küld.
 4. A Szolgáltató fenntartja magának a jogot a tanfolyamok időpontjának áthelyezésére. Ebben az esetben a már befizetett tanfolyami díj visszakérhető vagy másik tanfolyam időpontban használható fel.

A szolgáltatások díjai, fizetési módok

 1. A tanfolyamokra, workshopra egyéb szolgáltatásokra való jelentkezés a választott tanfolyam, workshop, illetve szolgáltatás saját aloldalán, az ott található jelentkezési/megrendelési űrlap kitöltésével és beküldésével lehetséges. A szolgáltatások díja minden esetben AAM – alanyi adómentes összeg, tehát az űrlapokon feltüntetett összeg a végösszeg. A szolgáltatások díját a következő fizetési módokkal lehetséges kiegyenlíteni:
 • Átutalás/Banki befizetés:
  Számlavezető bank: Erste Bank
  Számlatulajdonos: Képes Anita EV.
  Számlaszám: 11600006-00000000-25881628
 • Bankkártyás fizetés (Barion):

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz/szolgáltatóhoz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

 • Készpénzes fizetéssel egyes esetekben a szolgáltatás helyszínén.

 

 1. A tanfolyam díjait a visszaigazoló levélben, illetve az azzal együtt megküldött díjbekérőben leírt módon, átutalással, banki befizetéssel, kártyás fizetéssel vagy a tanfolyam helyszínén, annak megkezdése előtt készpénzben lehet kiegyenlíteni.
 2. A tanfolyamok és workshopok aktuális részvételi díjairól és feltételeiről az adott rendezvény saját aloldalán tájékozódhat.
 3. A megfizetett díjról Szolgáltató számlát állít ki, mely az Ügyfél megadott e-mail címére kerül kiküldésre.
 4. A tanfolyamokon való részvétel feltétele – a 2.8 ponton kívül – a regisztrációs lapnak a tanfolyam megkezdése előtt, a tanfolyam helyszínén való kitöltése, valamint a tanfolyam díjának kifizetése legkésőbb a tanfolyam kezdési időpontjáig.

A vásárlás menete

Az aktuális termék megvásárlásánál a következőket kell tenni!

 1. Kitölteni a regisztrációs lapot és megrendelni a terméket!
 2. Kifizetni a terméket bankkártyával
 3. A bankkártyás kifizetés után a vásárló kap egy visszaigazoló e-malit, melyben tájékoztatást kap a továbbiakról.

 

Szerzői jogok és egyéb szellemi tulajdonjog

 1. A Ügyfél kötelezettséget vállal arra, hogy a tananyagként kapott információkat az együttműködés tárgyával össze nem függő módon nem használja fel.
 2. Ügyfél mint megrendelő tudomásul veszi, hogy az egyensulyakademia.com honlap teljes tartalma a honlap üzemeltetőjének szerzői és szellemi tulajdonát képezi.
 3. A weboldal teljes szöveges és grafikus tartalma, elrendezése a hírlevél sorozatok (publikálási időpont nélkül), a letölthető anyagok, a szövegek, videók, képes és hanganyagok, oktatóanyagok szerzői jogi védelem alatt állnak (1999. évi LXXVI. Tv. alapján) és Képes Anita EV. szerző jogtulajdonát képezik.
 4. TILOS a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül a honlap teljes vagy akár annak egy részletének vagy bármely alkotóelemének (pl. termék, szolgáltatás) – akár on-line, akár nyomtatott formában történő – engedély nélküli felhasználása, átdolgozása, többszörözése, terjesztése, nyilvános előadása, illetve eltorzítása, megcsonkítása, ideértve, de nem kizárólag, a bevételszerző tevékenységre való felhasználást is.
 5. A Szolgáltató minden jogát fenntartja a honlap egésze vagy bármely részlete terjesztése és egyéb módon történő felhasználása tekintetében.
 6. A weboldal tartalma csak abban az esetben használható fel, ha ahhoz a szerző (Képes Anita) írásbeli hozzájárulását adta. Ilyen esetekben a szerző neve (Képes Anita) és a forrás (www.kepesanita.com) kötelezően megjelenítendő, és csak a szerző által engedélyezett tartalomrészlet használható fel, kizárólag az írásbeli hozzájárulásban meghatározott feltételekkel, az így meghatározott módon, formában és terjedelemben. Mindazonáltal a másodközlésnek meg kell felelnie a mindenkor hatályos törvényi (így különösen, Ptk., Btk., a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. tv.) előírásoknak.
 7. A szerző írásos engedélye nélkül az oldal forráskódjának és egyéb részeinek másolása, módosítása, további felhasználása szigorúan tilos!
 8. A honlapon található saját fejlesztésű tanfolyamok, workshopok, e-bookok, videók és hanganyagok, online anyagokra a Szolgáltató kizárólag saját részére biztosított felhasználási jogot.

Kötbér jogellenes használatért

A szellemi alkotások, szerzői jogi jogsértések a vonatkozó törvényi (különösen: Ptk., Btk., szerzői jogi törvény) jogkövetkezményeket vonja maga után. A Szolgáltató fenntartja a jogát arra, hogy jogainak és gazdasági érdekeinek védelme érdekében a jogsértések ellen – a jogsértő előzetese felszólítása nélkül – azonnal jogi úton fellépjen.

 

Amennyiben a honlap tartalmát harmadik személyek honlapján, nyomtatott médiumokban, nyilvános előadásokon, vagy bármilyen más írott, illetve szóban elhangzott módon, a honlap üzemeltetőjének engedélye nélkül és hiányában bizonyíthatóan azonos vagy hasonló formában észleljük, másolt oldalanként napi 150.000 Ft, azaz napi egyszázötvenezer forint összegű kötbért számlázunk a jogtalan felhasználónak. Másolt oldalnak minősül az is, ha az átvétel legalább a teljes oldaltartalom 20 %-ánál nagyobb mértékben tartalmazza a nem engedélyezetten átvett szöveget. 

Az átvétellel a felhasználó kifejezetten elfogadja ezen kötbér megállapodást. A bizonyításhoz közjegyzői tartalomtanúsítást alkalmazunk a jogsértő költségére, amely közokirat.

Jogsértő felhasználó a kötbéren túlmenően köteles a Szolgáltatónak a jogsértésből eredő egyéb kárait, költségeit megtéríteni.

Adatvédelem

A szolgáltató a személyes adatok kezelésekor az Adatkezelési Tájékoztató szerint jár el.

Honlap tulajdonosának technikai jogai

Fenntartjuk a jogot, hogy a honlapon bármikor módosítást, átdolgozást eszközöljünk, a honlap elérhetőségét korlátozhatjuk, vagy megszüntethetjük. A honlaphoz való hozzáférés folyamatosságát vagy hibamentességét a Szolgáltató nem garantálja. A honlap állapotából vagy a nem megfelelő működésből, hiányosságból, esetleges üzemzavarból vagy félreérthetőségből adódó károkért, vagy más veszteségért való felelősséget kifejezetten kizárjuk.

Egyéb rendelkezések és illetékesség

A jelen általános szerződési feltételekben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.), a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény, és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. tv. rendelkezései az irányadók.

Felek bármifajta jogvitájukra alávetik magukat a Szolgáltató székhelye szerint hatáskörrel rendelkező bíróság kizárólagos illetékességének, amennyiben vitájukat elsődlegesen békés úton nem tudják rendezni.

A szerződő felek rögzítik, hogy a jelen szerződés átolvasását és értelmezését követően, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, elfogadnak és magukra nézve kötelező érvényűnek ismernek el. Ezt a megrendelő a távollévők között kötött szerződés szabályai szerint, azaz az “Elolvastam és elfogadom az Általános Szerződési Feltételeket” bejelölésével és egyidejűleg a “Megrendelés elküldése”, “Fizetés Barionnal” vagy a “Jelentkezem a tanfolyamra” gombra való kattintással elfogadja.

Utolsó módosítás: 2021.03.19.